Escolàpies Figueres

Educació Secundària.


Ed. secundària (de 12 a 16 anys)

A les Escolàpies, entenem aquesta etapa educativa com una evolució natural de la primària. En aquesta etapa de canvis importants, tant físics com psicològics, la motivació i la implicació permanent juguen un paper molt important.

És l’etapa on es solidifiquen els fonaments de l’etapa anterior i on s’assumeixen els elements socioculturals bàsics per al desenvolupament personal, intel·lectual i laboral posteriors. En aquesta etapa bona part de les matèries es fan en grups heterogenis i reduïts.

Com ho fem? A partir del currículum oficial de Secundària i amb un seguit de matèries i tallers propis que aporten un valor afegit

● Llengua catalana, castellana, anglesa i francesa.

● English project: parts de les matèries de Biologia, Tecnologia i Ciències Socials en anglès; estades a Anglaterra...

● Matemàtiques.

● Ciència socials i naturals.

● Física i química.

● Biologia i geologia.

● Educació visual i plàstica.

● Educació física.

● Religió.

● Tecnologia.

● Música.

● Cultura clàssica.

● Botànica.

● Emprenedoria: projecte Pro-Hort (Hort escolar).

● Zoologia.

● Llatí.

● Economia.

● Tècniques de laboratori.

● Projecte interdisciplinar i cooperatiu. Crèdit de síntesi i projecte de treball de recerca.

● Oratòria.

● TIC: informàtica, programació i robòtica.

● TAD: tallers d’aprenentages digitals.

● Taller de lectura.

● Educació per a la interioritat, emocional i en valors.